รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (สัปดาห์ที่ 46) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2566 (สัปดาห์ที่ 46)
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จาก ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น