ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ดำเนินการ Conference ติดตามการเยี่ยมบ้าน Case Intermediate care & Rehabilitation

 

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางเบญจรงค์ ศรีสุระ หัวหน้างานกายภาพบำบัด ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร และพยาบาล ดำเนินการ Conference ติดตามการเยี่ยมบ้าน Case Intermediate care & Rehabilitation