ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวรรณรัตน์ และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบะขาม

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา และในวันเดียวกัน เวลา 13.30-14.30 น. นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ และฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ อสม. ชุมชนบะขาม ออกควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบะขาม