ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนมารีย์พร

 

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์แทพย์ฯ ดำเนินการออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนมารีย์พร