ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับทีมฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเทศบาลนครขอนแก่น

 

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แทพย์มิตรภาพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับทีมฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครขอนแก่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนสนามบิน ซึ่งมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยรอบบริเวณโรงเรียน และให้คำแนะนำการจัดการภาชนะในห้องน้ำ ขัดล้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขังต่างๆ เป็นต้น