ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4

 

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ นำโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ได้มอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุขประจำศูนย์แพทย์ ร่วมกับ งานป้องกันควบคุมโรค และระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครขอนแก่น ลงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4 โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
2. แบ่งโซนแยกกักกลุ่มผู้ป่วย
3. แนะนำการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
4. ดำเนินมาตรการ DMHT