หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง จัดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาการเด็กในชุมชนให้ฉลาดอย่างสมวัย ยุค 5G

ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง นำโดย นางเพชรณีร์ สนธิเส็ง หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง ได้มอบหมายให้ นางนงนุช เพชรสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมแกนนำพัฒนาการเด็กในชุมชนให้ฉลาดอย่างสมวัย ยุค 5G” ให้กับกลุ่มเป้าหมายและสร้างแกนนำเครือข่ายในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยเน้นเรียนรู้อย่างละเอียดทั้ง 4 ด้าน ตามคู่มือ DSPM จำนวน 120 คน