เตือนภัยอาหารเสริม

ประกาศเตือนภัย!!

เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อเพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี4 (CD4) ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี