โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 

นายแพทย์นิทิกร สอนชา หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม มอบหมายให้ งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา ร่วมกับกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่นและทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ดำเนินการตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง โดยการเอ็กเรย์ทรวงอก (Chest x-ray) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 จำนวน 328 ราย
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 จำนวน 222 ราย

รวมทั้งสิ้น 550 ราย