การบริการทางการแพทย์

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมมีการบริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นอยู่ทั้งหมด 4 ศูนย์แพทย์

1.งานเวชปฏิบัติ

    ศูนย์แพทย์มิตรภาพ 

    ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง

    ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 

    ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร

2.งานส่งเสริมสุขภาพ

3.งานคุ้มครองผู้บริโภค

4.งานพัฒนาคุณภาพ

5.งานพยาบาลชุมชน